Унищожението на река Въча – масла и обещания (част 3)

И КОГАТО РЕКА ВЪЧА ПОТЕЧЕ…

След спешното заседание на 25.11.2019 г., за наше огромно съжаление още на следващия ден, държавните институции и компании започнаха да си прехвърлят отговорността по вината за пресушаването на река Въча, като горещ картоф, вместо да търсят заедно реализация на решенията, които да елиминират бъдещите водни кризи и екокатастрофи. Повече от ясно е, че водата и река Въча не са собственост на НЕК и е крайно време от компанията да се примирят с това и да осъзнаят, че екологичните ценности и закони трябва да се спазват.
Съгласно Глава осма от Закон за водите (ЗВ), е описан законния начин за опазване на водите и водните обекти на територията на Република България. Там ясно и недвусмислено е записано, че всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. В този смисъл река Въча е воден обект, който би следвало да се опазва от увреждане по всякакъв начин с цел съхраняване на екосистемите. За опазването на водните екосистеми и влажните зони се определя минимално допустим отток в реките, който приоритетно трябва да бъде осигурен при разработване на водностопанските баланси за оводняване на водните обекти. Това е разписано и в графика на МОСВ, които впоследствие е изменен и допълнен. За съжаление всички видяхме, че този график не предостави никакви реални решения за двадесет и четиричасовото оводняване на коритото на Въча, с цел съхраняване и превенция на унищожението на екосистемата, както е по закон. Въпреки другите съществуващи алтернативи за отпускане на водни количества от каскада Въча, които не бяха разписани в графика, те не бяха приложени спешно, което недвусмислено доведе до пресушаването на реката в три поредни нощи.

Тези маневри не са прецедент и през годините сме виждали крайния резултат от подобни действия – размиване на отговорност и в крайна сметка след известно време проблем все едно не е имало, докато не изплува пак. Това води до недоверие към държавните институции и техните ръководители от страна на българските граждани-данъкоплатци. Ето защо на 06.12.2019 г. – Никулден, изпратихме сигнал до Окръжа Прокуратура – Пловдив, като от сдружение „Балканка“ и ПП „Възраждане“ също изпратиха сигнали до прокуратурата.
Малко по-късно общите ни усилия и настоявания за река Въча почнаха да дават плодове, карайки държавните институции и компании да започнат да си говорят едни с други, както и с нас. На 09.12.2019 получихме писмо от МОСВ, в което ни информират, че НЕК отново искат да спират водата на Въча – за три дни за по 6 часа в рамките на 11.12-14.12.2019, т. е. пак да я пресушават, като този път обаче не е възможно искането на НЕК да бъде удовлетворено – каква победа само… 🙂 

Впоследсвие на 11.12.2019 г. МОСВ изпрати съгласувателно писмо до ИД на ИАРА, „Балканка“ и „Олимпик 2002“, като получихме информация, че от „НЕК“ ЕАД са обосновали отново неотложен ремонт на каскада Въча в периода от 16:00 часа на 16.12.2019 г. до 10:00 часа на 19.12.2019 г., като се гарантира водоподаването на 20 m³/s в коритото на Въча, чрез работата на ВЕЦ „Кричим“ – 24 часа в денонощието, а в краен случай – 5 m³/s. Писмото бе изпратено с искане за спешен отговор за влиянието на тези дебити върху размножаващите се балкански пъстърви. По повод това уведомление ние реагирахме бързо и на следващия ден изпратихме наше становище по проблема до МОСВ, МЗХГ, БДИБР и ИАРА, като натъртихме, че изпускането на средно-денонощно водно количество от минимум 5 m³/s по никакъв начин не гарантира, че на всеки час се подават по минимум 5 m³/s в корито на река Въча през цялото денонощие, особено като липсва метрологично осигурено разходомерно устройство на изход от водохващането на Напоителни Системи. Също и че ако установим, че този воден дебит не удовлетворява потребностите на екосистемата, той да бъде увеличен за обезпечаването на живота в река Въча и град Кричим, чрез алтернативни начини за изпускане на водни количества. В становището си отново поискахме и компенсации за изтребените риби и хайвер под формата на зарибителни мероприятия с балканска пъстърва, за да се избегне нулевия размножителен период на рибите и тяхното трайно отсъствие в реката, както и затягане на контрола по реката от страна на инспекторите от ИАРА. Също така и сдружение „Балканка“ изпратиха тяхно становище по казуса.
Малко по-късно през деня всички получихме това писмо от МОСВ, като зебележете датата на започването на ремонтните дейности – 17.12.2019 г. Докато няма осигурено надеждно 24 часово подаване на вода от каскада Въча за реката – няма да има и изменен график за водоподаване. Каквото и да правят НЕК трябва да осигурят 24 часа вода в реката минимум 5 m³/s.

Значи можело, а? 🙂 Надяваме се, че управляващите в НЕК, да разберат, че водата в реката не е тяхна и че не може без загуби. Всички губим по нещо – такъв е живота.
Камъните, от пресушаването на река Въча, не бяха още изстинали, а ето, че налице е следващия грандиозен скандал с водите на реката. На 13.12 и 14.12.2019 г. (петък и събота) река Въча беше замърсена с масла от хидрогенераторите на „ВЕЦ Въча-1“, като че ли напук! 
На 13.12.2019 по надлежния ред бяха уведомени отговорните държавните институции, като същия ден се направи на място проверка от БДИБР, РИОСВ – Пловдив и експерите към Областна Администрация Пловдив и се взеха водни проби – за установяване концентрацията на изпуснатите нефтопродукти (машинни масла). Донякъде, радостен и успокоителен факт бе, че не се виждаха умрели риби. Е, ние си свършихме работата и оставихме институциите на спокойствие да решават казуса. 

Скандалът отново придоби широк обществен и медиен отзвук. Той бе отразен от БНТБТВНова Телевизия и други.
Понеже маслата продъжлаваха да текат и на 14.12.2019, Областния Управител на Пловдив – г-жа Каназирева, организира работна среща, на която се дискутира проблема и неговото решение, като работата на ВЕЦ „Въча 1“ бе спряна, до отстраняване на технологичния проблем. По повод скандала кметът на град Кричим – г-н Атанас Калчев, взе също отношение по проблема и сезира Окръжна Прикуратура – Пловдив. Ето и позицията на г-н Калчев в публикацията на вестник „Труд“ – тук. Ами крайно време е НЕК да инвестира средства и да приведе работата на централите си в съотвествие с екологичните норми.

През седмицата Областният управител пое ангажимент да проведе среща с ръководството на ВЕЦ-а, на която да се обсъдят заложените мерки за безопасност.
По-късно БДИБР обяви на сайта си, че взетите лабораторни проби в района на град Кричим и на ВЕЦ „Въча-1” при извършената в деня на замърсяването проверка показват концентрация на нефтопродукти. Резултатите от анализите в протоколът от изпитване на повърхностни води на Регионална лаборатория – Пловдив сочат, че по време на вземане на пробата е установен видим филм на повърхността на водата, а резултатът от изпитването показва стойност за нефтопродукти 0,24 mg/l. В крайна сметка на НЕК бе наложена санкция в размер на 10 000 лв, но какво от това – не един път сме казвали, че глобите няма да оправят проблемите по река Въча.
Е, маслата се изтекоха в Марица, а реката тече ли тече. Впоследствие на 17.12.2019 г. месечния график за декември 2019 на МОСВ за водите от язовир Въча бе изменен и разписан правилно, като се състояха ремонтните дейности на ВЕЦ-овете, но без река Въча да бъде пресушавана и с изпускането на достатчно водни количества за оводняването й, като ние много внимателно наблюдавахме речното ниво, в случай, че стане пак гаф.

Два дни по-късно, на 19.12.2019 г., се проведе нова работна среща при Областния Управител на Пловдив по повод проблемите на река Въча. Заедно, с г-жа Каназирева и експерите й, сдружение „Балканка“ и „Видрите“, дискутирахме случилите се проблеми, като след това г-жа Каназирева изложи мерките за дългосрочното решение на кризата с водните количества в река Въча и работата на ВЕЦ-овете. 

Благодарение на Областния управител на Пловдив беше договорен с „НЕК“ ЕАД пакет от изключително важни мерки с конкретни срокове за изпълнение, които държавната компания пое ангажимент да изпълни, както следва:
– Да се изгради стабилизиран профил в руслото на река Въча след изтичалото на ВЕЦ „Въча 1“ и да се инсталира автоматична хидрометрична станция (ХМС), с уеб базиран софтуер. Ролята на ХМС ще бъде да измерва и записва водните количества, протичащи в реката в реално време, ежечасно, ежедневно и целогодишно. Данните да са достъпни за всеки потребител. Като краен срок за изпълнение на тези мярка е предвиден 31.03.2020 г.
– „НЕК“ ЕАД е необходимо да направи проучване за възможностите екологичните водни количества да се изпускат с работа на малки турбини при ВЕЦ или ХТС. Основната роля на ХТС или малките турбини е да осигуряват изпускане на определените минимални водни количества по реката за екологични нужди във всеки пункт, зададен от МОСВ, при обезпечаването им за всеки случай на спиране за планов ремонт или авария на ВЕЦ (ХТС). Като краен срок за изпълнение на тази мярка е даден 28.02.2020 г.
– „НЕК“ ЕАД да проектира и изгради съоръжения, чрез които да се осигуряват водни количества за екологични нужди, чрез свободно изпускане или чрез малки турбини. Съоръженията да бъдат оразмерени с необходимия капацитет, според зададените минимални водни количества за екологични нужди, както да се осигури възможност за обезпечаване при всеки случай на спиране на някой от ВЕЦ-овете. Минималните водни количества за екологични нужди да се изпускат постоянно и целогодишно. При спиране на ВЕЦ или ХТС, с което да се ограничава водоподаването в дадена точка, при необходимост да се проектират допълнително съоръжения за изпускане на водни количества до минималните параметри, определени от МОСВ. Като краен срок за изпълнение на тези мярка е предвиден 30.09.2020 г.
Реализирането на по-горните технически и организационни мерки, ще доведе до по-точни и ясни правила за използване и регулиране на водите след каскада Въча, вследствие на което практически ще се отстрани системното пресушаване на река Въча в долното й течение на защитената зона по Натура 2000.

Ние ще настояваме твърдо поетия ангажимент от „НЕК“ ЕАД да бъде изпълнен докрай, под контрола на компетентните държавни институции.
Освен по-горните мерки, РСНЦ „Олимпик 2002“ обяви на срещата, че за опазване на рибния ресурс, неговото възстановяване и непрекъснатото наблюдение на водния отток в коритото на река Въча в град Кричим, ще предприеме следните мерки:
– с цел опазване на останалия рибен ресурс във Въча от балканската пъстърва ще инициира включването на участъка на река Въча – от открито водохващане на „Напоителни системи“ ЕАД (намиращо се до ВЕЦ „Въча 1“), до вливането й в река Марица, в режим „хвани-пусни“ към заповед № РД 09-69/01.02.2019 г. на министъра на ЗХГ, като ще тръсим подкрепа и от другите риболовни сдружения, имащи отношение по този казус;
– със съгласието на кмета на град Кричим – г-н Атанас Калчев, по идея и проект на сдружението ни, ще се монтират камери за денонощно видеонаблюдение на нивото на река Въча, като всички разходи по закупуването и монтажа ще са за сметка на сдружението ни, а камерите ще бъдат общодостъпни през сайта на сдружението ни olympic2002.org;
– след като вече е трайно решен проблема с пресушаването на река Въча ще се предприемат действия по зарибяването й с блаканска пъстърва.

На 23.12.2019 г. получихме отговор от Изпълнителния Директор на ИАРА, относно пресушаването на Въча. Имаме уверението, че ИАРА ще полага необходимите усилия по опазването на рибния ресурс на реката и ще се бори за недопускането на бъдещо пресушаване, заедно с нас. 

За финал на обзора от трите части, около проблемите с унищожаването на река Въча, апелираме към всеки един от вас да изгледа страхотния филм: „Екокризата в една от най-чистите европейски реки„, на екипа от предаването по БНТ2 – „Време за губене„. Замислете се какво богатство имаме и че сме длъжни да го опазим, развием и съхраним за бъдещите поколения българи.

НИЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ БОРИМ РЕКА ВЪЧА ДА ТЕЧЕ БЕЗСПИРНО, ЗАЕДНО С ВАШАТА ПОДКРЕПА, А ПОПУЛАЦИЯТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ПЪСТЪРВИ ДА РАСТЕ! 
НЯМА ДА ДОПУСНЕМ РЕКА ВЪЧА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ГРОБИЩЕ ЗА БАЛКАНСКАТА ПЪСТЪРВА! 

Leave a Comment