Заповед за зарибяване на водоеми в България с пари от рибарски билети 2021 (ОБНОВЕНА)

Уважаеми любители риболовци,
Публикуваме ОФИЦИАЛНАТА заповед за зарибяване на водоеми в България през 2021 година с парични средства от издадените риболовни билети за 2020 година! Заповедта е разписана от заместник-министър доц. д-р Янко Иванов на 02.04.2021 г. и е публикувана днес (05.04.2021 г.) на сайта на министерството на земеделието, храните и горите
Проектът на официалната заповед бе изготвен от Министерството на земеделието и горите и ИАРА и публикуван на 25.02.2021. С него можете да се запознаете подробно =>ТУК<=.
След съгласуване и дискутиране на проекта с членовете си, риболовни сдружения „Олимпик 2002“ и „Нилет“ изпратиха допълнително становища за включването в заповедта за зарибване на следните водоеми в страната: 

1) на територията на област Пазарджик: язовир Белмекен;
2) на територията на област Пловдив: река Бяла река;
3) на територията на област Смолян: река Черна и езеро Рибката;
4) на територията на област Хасково: река Марица, язовир Тракиец и старото речно корито „Златополе“ /западната част/.

От всички наши предложения единствено отпадна това за Златополе, а другите водни обекти бяха включени в настоящата заповед № РД 09-352/02.04.2021. 
Използваме възможността да изкажем благодарности на областния управител на Смолян – г-н Недялко Славов, за получената подкрепа по отношение на допълнителното включване на водни обекти за зарибяване в област Смолян, както и на експертите в ИАРА и МЗХГ, които счетоха за целесъобразни предложенията ни и така създадоха възможност тези водни обекти да бъдат зарибени. От всички шест одобрени предложения, до този момент, само язовир Тракиец е зарибяван с пари от риболовните билети през май 2020 г. Във всички останали реки и язовири в описаните области досега зарибителни мероприятия с отчисления от риболовните билети не е имало.

Припомняме, че съгласно текстовете на Закон за Рибарство и Аквакултури минимум 5% от приходите на издадените риболовни билети през предходната година ще бъдат инвестирани ежегодно в зарибявания на водоемите в Република България! В средата на 2018 г. новите изменения, за които нашето сдружение настояваше да се въведат, станаха факт в ЗРА и ето, че ни предстоят за втора поредна година, националните зарибявания на водоеми с пари от риболовните билети, съгласно чл. 22а т. 5 от ЗРА:

5) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г. ) Лицата по ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени за любителски риболов. За извършеното зарибяване се съставя протокол по реда на наредбата по чл. 15, ал. 1.

Освен това, съгласно ЗРА:
Чл. 67а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., нов – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 22а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.

Обръщаме специално внимание да прочетете на страница пет и шест, от заповедта, какви ще бъдат правилата при разселване на зарибителния материал. На 15.06.2021 от МЗХГ допълниха към заповедта правилата за зарибяване, като допълненията можете да прочетете по-долу. Успех на всички, които вече правят своите зарибителни планове с отчисления от риболовните билети. Време е паричните отчисления от риболовните билети на всички български риболовци да бъдат върнати под формата на малки рибки в нашите водоеми, които рибки да вдъхнат нов живот и надежда за по-добри и успешни риболовни излети в свободните за любителски риболов водоеми, които са без допълнителни такси и ограничения за риболов – само с валиден риболовен билет към Държавата.

На 15.06.2021 от МЗХГ допълниха правилата за зарибяване в заповедта, както следва (ЗАПОВЕД-ДОПЪЛНЕНИЕ): 

Leave a Comment